Dagordning årsmöte 2022

Dagordning Årsmöte 2022 Naturskyddsföreningen i Boden

1 § Mötet öppnas
2 § Fastställande av dagordning
3 § Val av ordförande för mötet
4 § Val av sekreterare för mötet
5 § Val av justerare tillika rösträknare
6 § Fråga om årsmötets behöriga utlysande
7 § Styrelsens verksamhetsberättelse 2021
8 § Ekonomisk berättelse
9 § Revisorernas berättelse
10 § Fråga om ansvarsfrihet för föregående styrelses förvaltning
11 § Val av ordförande i kretsen, tillika i styrelsen
12 § Val av övriga styrelseledamöter
13 § Val av revisorer och deras suppleanter
14 § Val av valberedning
15 § Verksamhetsplan för 2022
16 § Mandat för styrelsen att utse ombud till läns- och riksstämma
17 § Stadgeändringar
18 § Övriga frågor
19 § Årsmötesförhandlingarnas avslutande