Dagordning Årsmöte 2023

1. Kretsstämmans öppnande
2. Fråga om stämman blivit utlyst enligt stadgar
3. Val av ordförande för stämman
4. Anmälan om kretsstyrelsens val av sekreterare för stämman
5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte stämmans ordförande justera protokollet
6. Fastställande av dagordning och arbets-och beslutsordning
7. Presentation av kretsstyrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av kretsens räkenskaper
10. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
11. Fastställande av verksamhetsplan
12. Presentation av valberedningens förslag och övriga nomineringar samt om information om aktuella krav på valbarhet
13. Beslut om antalet kretsstyrelseledamöter och mandatperiod för dessa
14. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i kretsstyrelsen
15. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
16. Eventuella fyllnadsval
17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
18. Val av valberedning
19. Ärenden som kretsstyrelsen förelägger stämman
20. Ärenden som väckts genom motion
21. Stämmans avslutande