Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen fram till årsmötet 17 mars 2022

Ordförande: Alexis Breidenskog-Mikko
Vice ordförande: Lars Sundberg
Sekreterare: Kristina Berglund
Kassör: Åke Wisten
Ledamot: Linda Edin, Nina Pettersson, Ann Carlberg, Sofia Larsson
Adjungerad till styrelsen: Jenny Malmqvist
Revisorer: Lars Bergström, Curt Lennart Persson, Stina Elming
Revisorssuppleant: Bertil Rensfeldt

Styrelsen efter årsmötet 17 mars 2022

Ordförande: Jenny Malmqvist
Vice ordförande: Lars Sundberg
Sekreterare: Kristina Berglund
Kassör: Åke Wisten
Ledamot: Sandra Selberg, Ann Carlberg
Suppleanter: Nina Petterson, Sofia Larsson Revisorer: Stina Elming och Curt Lennart Persson
Revisorssuppleant: Bertil Rensfeldt

Styrelsens arbete verksamhetsåret 2022

Under 2022 kunde vi återgå till att ha fysiska styrelsemöten, det blev 7 sådana genomförda under året. Vi genomförde våra programaktiviteter enligt plan förutom ett par som fick ställas in på grund av bristande anmälningar eller dåligt väder, men vi gjorde även mycket arbete vid sidan av aktiviteterna.

Vi jobbade på med det löpande med påverkansarbetet, inte minst gentemot Bodens kommun, och svarade på inkomna ärenden och förfrågningar. Vi svarade under året på ett stort antal inkommande remisser, bland annat för bergtäktverksamheter och kraftledningsdragningar. Vi skickade in inventeringsunderlag till Skogsstyrelsen och skogsbolag för att hindra avverkning i skyddsvärda skogsområden och lämnade även synpunkter till Fortifikationsverket/Försvarsmakten gällande skogsbruk på Boden Södra skjutfält. Gentemot Bodens kommun lämnade vi synpunkter på detaljplanen för bostadsbebyggelse i Trångfors, lämnade skrivelse (och syntes i media) gällande avverkning i stadsnära skogar, lämnade synpunkter på förslag till bevarande- och utvecklingsplan för Gruvberget och fortsatte att delta på möten med kommunen och H2GS gällande industrietableringen i Boden. Skogs- och inventeringskurserna Upptäck gammelskogen Boden genomfördes även 2022 i Boden där vi deltog med representanter från föreningen. Genom detta fick vi även fler deltagare till skogsgruppen Boden som vi under året fortsatte arbeta för att få igång.

Genomförda aktiviteter

17 mars: Årsmöte samt föreläsning om skötsel av vägkanter
Årsmötet genomfördes och en representant från Trafikverket berättade om skötsel av vägkanter.

23 mars: Uppstart Skogsgruppen: uppstarten av skogsgruppen i Boden
Vi fikade och pratade om hur vi bäst kan arbeta för att skydda skog med höga naturvärden, delta i debatten och påverka beslut kring skogen. Bildvisning och genomgång av Artportalen var inslag under mötet.

26 mars: Kläd- och växtbytardagen
Den årliga kläd- och växtbytardag genomfördes med gott och trevligt resultat. Ett stort antal människor förnyade sina garderober och växtuppsättningar på ett klimatsmart sätt.

12 maj: Cykelfågelskådning vid Storavan
En återkommande trevlig aktivitet som genomfördes även detta år.

22 maj: Skogsinventering
Inventering av ett skogsområde nära Boden Business Park genomfördes där vi övade våra kunskaper kring att känna igen naturvärden, arter och strukturer i skogen.

28 maj: Bombmurkleutflykt i Sävast
Kunniga Sture Westerberg guidade oss på naturvandring nära fäbodvallen Norramarka där vi fick se en mängd bombmurklor och andra naturvärden.

19 juni: Guckuskoutflykt till Åkerby naturreservat
Vi besökte vackra Åkerby naturreservat och fick se blommande guckusko.

26-28 augusti: Skördefest och miljödagar
Vi spred information om föreningens arbete, sålde abborrar och Ingas blommor och grönsaker.

17 september: Barnaktiviteter med Natursnokarna
Naturskyddsföreningens organisation för barn – Natursnokarna – samlade ett gäng yngre naturvänner (barn 3-12 år i vuxet sällskap) som lekte, lärde och hade det roligt tillsammans i naturen.

27 oktober: Miljö- och hållbarhetsinriktad föreläsning med Arne Müller
Föreläsningen som ursprungligen skulle hållas av H2Gs och modereras av Arne Müller blev istället en föreläsning av enbart Arne Müller som på ett intressant sätt redogjorde för utmaningar och möjligheter med den så kallade gröna omställningen.

Läsverksamhetsberättelsen som pdf här: Verksamhetsberättelse 2022 Naturskyddsföreningen i Boden