Årsmötesprotokoll

Naturskyddsföreningen i Boden 2017-03-14

§ 1 Jessica Almqvist-Nilsson hälsade de 19 närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Gösta Eriksson valdes till mötesordförande. Han tackade för förtroendet.

§ 4 Till mötessekreterare valdes Stina Elming.

§ 5 Lars Sundberg och Kristina Berglund valdes till justerare och rösträknare.

§ 6 Det konstaterades att årsmötet hade blivit stadgeenligt utlyst i programblad och på hemsidan.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes, godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 När den ekonomiska berättelsen upplästes uppmärksammades att 0:72 kronor försvunnit i summan för utgående saldo vilket även revisorerna missat. Trots detta godkändes den ekonomiska berättelsen och lades till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse upplästes av Lars Bergström, godkändes och lades till handlingarna

§ 10 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

§ 11 Jessica Almqvist- Nilsson valdes till kretsens och styrelsens ordförande på ett (1) år.

§ 12 Till övriga styrelsemedlemmar omvaldes på ett (1) år Sture Arnkvist, Tage Englund och Stina Elming.

Omval av Lars Sundberg på två (2) år. Och nyval av Kristina Berglund på två (2) år.

§ 13 Omval av revisorer Lars Bergström och Gösta Eriksson på ett (1) år. Lars Bergström sammankallande.

§ 14 Till valberedning valdes Alexis Mikko och Stina Elming.

§ 15 Verksamhetsplanen för år 2017 presenterades och godkändes. Ordförande Jessica Almqvist-Nilsson uppmanade medlemmarna att inkomma med förslag på programpunkter.

§ 16 Styrelsen fick mandat att utse ombud till länsstämma och riksstämma.

§ 17 Övriga frågor. Inga.

§ 18 Gösta Eriksson tackade och avslutade mötet.

…………………         …………………………       ………………………      ………………………..

Gösta Eriksson               Stina Elming                     Lars Sundberg            Kristina Berglund

Kvällen avslutades med ett föredrag av Jörgen Naalisvaara om Länsstyrelsens miljömålsarbete och efterföljande diskussion.