Åtgärdsplan för bevarande och utveckling av naturvärden i området Boden Industrial Park

Naturskyddsföreningen i Boden har presenterat en åtgärdsplan för att bevara och utveckla de naturvärdena som finns på Boden Industrial Park. Efter inventeringar i området, senast den 2 oktober 2023, har föreningen identifierat 17 olika områden med specifika åtgärdsförslag för att bevara och gynna den biologiska mångfalden.

Samarbete med Bodens kommun

Naturskyddsföreningen i Boden föreslår att en skötselplan tas fram i samarbete med Bodens kommun. Detta för att säkerställa långsiktig hållbarhet och samordning av insatser. Föreningen önskar etablera avtal kring finansiering och genomförande med inblandade parter för att säkerställa effektiv och långsiktig implementering av åtgärderna.

Åtgärdsförslag för olika områden:

Se här de olika kartområden för naturområde BIP

Område 1: Dunge vid vägen längs bäcken. Granskog söder om vägen röjs på underväxt, småfågelholkar sätts upp och lövskog norr om vägen lämnas orörd.

Område 2: Ängen vid modellflygbanan slås varje år i augusti för att gynna storspov och tofsvipa.

Område 3: Stora ängen röjs vart tredje år för att begränsa lövslyet och locka till sig sorkar och rovfåglar. Dunge lämnas vid ladruinen och särskilda åtgärder för fågelskydd implementeras.

Område 4: Stora diken med björkuppväxt röjs och lämnas med träd cirka var 10:e meter. Underhålls vart tredje år.

Område 5: Tätvuxet lövsly lämnas till naturlig utveckling.

Område 6: Hygge med uppväxande björk, inga åtgärder.

Område 7 Björkskog cirka 50 år naturligt uppkommen efter sänkningen av Ängesträsket. Underväxt av gran röjs bort om cirka fem år. Åtgärder för att öka mängden död ved föreslås.

Område 8: Blandsumpskog av björk och gran cirka 80 år sparas som den är. Åtgärder för att bevara områdets höga naturvärden föreslås.

Område 9: Hygge, granplantering ca 5 meter höga, ingen åtgärd.

Område 10: Blandskog av björk och gran. Åtgärder föreslås för att öppna upp området, gynna björken och därmed insekter och hackspettar.

Område 11: Ung tät björkskog lämnas till fri utveckling.

Område 12: Ängsmark blöt och tuvig, olika alternativ för skötsel föreslås. Restaurerade lador finns och kan utnyttjas.

Område 13: Torr äng lämpar sig för ängsskötsel, årlig slåtter och borttagande av hö föreslås.

Område 14: Ängsmark och blöt strand mot Lillträsket röjs och hålls öppet för att gynna andfåglar.

Område 15: Björkskog uppkommen efter sänkningen av Ängesträsket, behöver ytterligare inventering innan åtgärder föreslås.

Område 16: Ängesträsket, sjö som sänktes på 1950-talet, föreslås återställas för att främja fåglar och återvätning av torvmark.

Område 17: Blandskog med björk och gran, behöver ytterligare inventering för att föreslå adekvata åtgärder.

Naturskyddsföreningen ser fram emot samarbete med Bodens kommun och andra intressenter för att säkerställa att dessa åtgärder genomförs på ett hållbart sätt och bevarar den biologiska mångfalden i området Boden Industrial Park.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.